Club reglement


Het huishoudelijk reglement geeft de regels van voortgang aan binnen de federatie die niet in de statuten staan vermeld. In ieder geval is dit reglement ondergeschikt aan de statuten, maar staat boven alle andere reglementen binnen de federatie.

 

Een verenigingsjaar loopt altijd van één januari t/m éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

 

De verantwoording van de ledenadministratie berust altijd bij de secretaris van de federatie.. Het bestuur kan werkzaamheden hieromtrent delegeren aan derden, een daartoe aangewezen persoon. Gegevens uit het ledenbestand mogen gebruikt worden, enkel voor doeleinden die de federatie aangaan en vallen daarom onder het gegeven, bescherming persoonsdocumenten en catterydocumenten, dit om de leden en de federatie niet te kunnen schaden. Toestemming voor gebruik binnen de federatie bepaalt het bestuur.

 

De aanmelding voor het fokkers lidmaatschap, algemeen lidmaatschap, sympathiserend of gezinslidmaatschap gebeurt bij de secretaris of ledenadministratie. Personen die lid willen worden dienen dit middels een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier te doen. Hier doen zij opgave van hun volledige namen, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Tevens doet de persoon opgave van het ras van de katten die deze heeft, van een eventuele al geregistreerde catterynaam en van een eventueel lidmaatschap van een andere kattenvereniging of ex-kattenvereniging.

 

Het bestuur heeft het recht kandidaatsleden en bestaande fokkersleden zonder opgave van redenen te weigeren en of te ontslaan wanneer zij ingebrachte bezwaren gegrond vindt of zij de ernst van eerdere schorsing(en) bij een andere kattenvereniging voldoende vindt om tot overname over te gaan.

 

Het kandidaatslid heeft geen stemrecht. Nieuwe leden die zich voor eenendertig augustus aanmelden als nieuw lid betalen het volledige inschrijfgeld en contributie. Nieuwe leden die zich na eenendertig augustus aanmelden betalen 1/4 van het inschrijfgeld.

 

Worden er wel binnen één maand schriftelijke bezwaren tegen de kandidaat door het bestuur ontvangen, dan zal het bestuur na grondig onderzoek van de klacht beslissen of de kandidaat al dan niet wordt toegelaten. Bij niet acceptatie zal het bestuur dit aan de kandidaat schriftelijk meedelen.

 

De federatie kent:    

A: Fokkersleden. Dat zijn leden, die een cattery hebben, met of zonder handelsnummer. Fokkersleden kunnen alleen leden zijn, die ouder zijn dan achttien jaar en die wettelijke aansprakelijkheid hebben ten aanzien van het houden van een catterynaam en het daarmee verband houden met het fokken van raskatten. Zij betalen het volledige lidgeld. Zij kunnen voor de door hun gefokte kittens stambomen aanvragen bij het stamboeksecretariaat.

B: Gewone leden.  Zij betalen het volledige lidgeld. Ze kunnen geen gebruik maken van het stamboeksecretariaat. 

C: Familieleden: Dit kunnen personen van elke leeftijd zijn mits zij op hetzelfde adres wonen als bovengenoemd fokkerlid of algemeen lid. Zij betalen een aangepast lager lidgeld.  Zij kunnen geen gebruik maken van het stamboeksecretariaat.

                                         

Indien een lid op één februari van het lopende verenigingsjaar zijn lidgeld nog niet heeft  voldaan en na een schriftelijke aanmaning op de nieuwe vastgestelde datum niet is ontvangen, wordt hij geacht geen prijs meer te stellen op het lidmaatschap. Van ontzetting uit het lidmaatschap wordt schriftelijk bericht gegeven. Beëindiging van het lidmaatschap door het niet betalen van het lidgeld houdt tevens in dat men geen rechten meer kan doen gelden voortvloeiend uit het lidmaatschap van de federatie.

 

Alle leden kunnen tevens worden ontzet  indien:

1. Het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, stamboekreglement, tentoonstellingsreglement, veterinair reglement of rasclubreglement.

2. Het lid handelt in strijd met de elementaire begrippen der dierenbescherming.

3. Het lid opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt aan de federatie, het stamboeksecretariaat of inschrijfbureau voor tentoonstellingen.

4. Het lid katten ter dekking aanbiedt of doet aanbieden terwijl het lid bekend is dat deze dieren in omstandigheden verkeren of kunnen verkeren, waardoor gevaar voor overbrenging van besmettelijke ziekten ontstaat.

5. Het lid katten verkoopt terwijl het lid bekend is dat deze dieren in omstandigheden verkeren of kunnen verkeren, waardoor gevaar voor overbrenging van besmettelijke ziekten ontstaat.

6. Het lid katten verkoopt of afgeeft welke de leeftijd van twaalf weken nog niet bereikt hebben en niet volledig gevaccineerd zijn tegen nies-en kattenziekte, alsook een chip voor show-en fokkatten. Volgens de nieuwe wet moeten alle kittens bij verkoop gesteriliseerd of gecastreerd worden. Uitzondering hiervoor enkel voor de katten die voor de fok nodig zijn. Hiervoor is een herziening in de maak bij de regering. (Zie bij dierenwelzijn plan "Evaluatie".

7. Het lid de vzw B.F.R.V. bedreigt in het openbaar, of in de media met onwaarheden bedreigt.

 

Het bestuur beheert de geldmiddelen en de bezittingen van de federatie en draagt zorg voor de naleving van de statuten en alle goedgekeurde reglementen.

 

De gehele administratie, zoals hierboven in dit reglement genoemd, dient minimaal 10 jaar lang bewaard te worden.

Aan de bestuursleden zal slechts een vergoeding aan de door hen gemaakte kosten worden betaald. Zij ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan hierop uitzonderingen maken indien de omvang van de werkzaamheden dit rechtvaardigen.

 

Het algemeen bestuur vergadert minimaal 1 maal per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten. De agenda voor een bestuursvergadering wordt samen met de concept notulen van de voorgaande vergadering minimaal 1 maand vooraf per E-mail aan elk bestuurslid verzonden. Tot één week voor de bestuursvergadering kan elk bestuurslid zijn aanvullingen en op of aanmerkingen doorgeven aan de secretaris. Deze zal dan vervolgens deze aanvullingen verwerken in de agenda en notulen. Tevens bestaat de mogelijkheid via E-mail te overleggen zodat er over zaken eerder nagedacht kan worden.

 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten. Indien de voorzitter afwezig is wordt deze in de eerste plaats vervangen door de penningmeester, of na overleg wordt de bestuursvergadering verplaatst naar een andere datum. Vergaderingen kunnen alleen door hem geheel of gedeeltelijk geschorst worden in het algemeen belang van de federatie. Wel moet hij direct aangeven, wanneer de desbetreffende vergadering weer heropend zal worden. Streven naar een goede samenwerking in het bestuursteam, inspireert het bestuur tot het nemen van zinvolle besluiten en het organiseren van activiteiten die behoren tot het doel van de federatie.  Hij coördineert alle activiteiten binnen de vereniging, delegeert hierbij voornamelijk naar de andere bestuursleden, controleert bij de uitvoering van de activiteiten en houdt zich op de hoogte van de voortgang. Ondertekent samen met de penningmeester alle goedgekeurde notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Is bevoegd alle vergaderingen of bijeenkomsten, van alle tot de federatie behorende bij te wonen. Bezoekt namens de  federatie evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen van andere verenigingen en instanties voor katten buiten de federatie, in dienst van en in het belang van de federatie. Handelt samen met de penningmeester in overleg met de overige bestuursleden eventuele klachten af. Kan taken delegeren aan andere bestuursleden.

 

De secretaris voert in overleg met het bestuur de totale correspondentie van de federatie, en doet dit in naam van de federatie. Houdt de ledenadministratie bij ten aanzien van inschrijvingen van kandidaatsleden en de afwerking ervan tot volwaardige leden, één en ander in samenwerking met het dagelijks bestuur. Is verantwoordelijk voor het archief. Het archief wordt minimaal op papier bewaard. Draagt zorg voor alle inkomende en uitgaande stukken en houdt hierover alle bestuursleden tussentijds van één en ander op de hoogte. Is verantwoordelijk voor het maken en uitwerken van alle notulen en verslagen, eventueel wel te delegeren naar een ander aan te wijzen bestuurslid, maar blijft verantwoordelijk en distribueert deze naar de andere bestuursleden of leden en ondertekent deze tenslotte tijdens een volgende vergadering samen met de voorzitter. Heeft de zorg voor het huishoudelijk reglement en de aanpassingen / aanvullingen erop. Moet alle schriftelijke handelingen verrichten ten aanzien van activiteiten binnen de vereniging, contracten aan derden verantwoorden, taakomschrijvingen opstellen e.d. Kan taken en deeltaken delegeren aan een secretariaat of andere medewerker, maar blijft verantwoordelijk.

 

De penningmeester beheert het totale geldelijke vermogen van de vereniging en houdt daarom boekhoudkundige aantekening van alle financiële onderdelen binnen dit vermogen, zodanig, dat te allen tijde de rechten en plichten daarin duidelijk zichtbaar zijn. Neemt tegelijkertijd het initiatief en maakt samen met het bestuur een concept begroting voor het komende jaar. Verzorgt alle fiscale aangelegenheden. Draagt zorg voor de organisatie van tijdige inning van de lidgelden. Is financieel verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Is financieel eindverantwoordelijk voor alle verenigingsactiviteiten.  Kan taken en deeltaken delegeren aan een ander bestuurslid.

 

De verantwoordelijkheid bij een geplande kattenshow rust volledig op het bestuur. De voorzitter zal hierin de taken verdelen aan degene die het beste is geschikt om de show zonder problemen te laten verlopen. Public relations  bestaat uit minimaal drie leden te weten: Een hoofd redactielid, verantwoordelijk voor de complete gang van het blad, drukwerk en financiën . Een webmaster, die verantwoordelijk is voor het onderhoud, optimaliseren en verwerking van nieuwe gegevens. Deze  dient ook een goede kennis van zaken te hebben De voorzitter zal bij afwerking het fiat geven tot de publicatie. Een uitnodiging voor een jaarlijkse algemene bestuursledenvergadering  wordt in een mailing aan de leden toegestuurd ruim voor de vergaderdatum, liefst 6 weken, doch uiterlijk 14 dagen voor de vergadering. Eventuele brieven, en toe te voegen agendapunten kunnen daarna tot de door het bestuur besloten sluitingsdatum, maar uiterlijk 7 dagen voor de vergadering in bezit gesteld worden van de secretaris van de vereniging.

 

Alle andere reglementen vormen altijd een onderdeel van het huishoudelijk reglement en zijn dus altijd ondergeschikt aan het huishoudelijk reglement.