Stamboomreglement


Een stamboek bijhouden is nodig om over alle gegevens te kunnen beschikken van een FOKKERLID die bij onze federatie aangesloten is. De gegevens die nodig zijn om een volwaardige stamboom op te maken worden bij onze federatie opgeslagen in een database.

Kopieën daarvan worden nog eens extra bewaard in een archief.

Deze database is en blijft eigendom van de federatie: B.F.R.V.

 

Een fokkerlid is een lid dat bij onze federatie een catteryregistratie heeft gedaan, en enkel deze leden kunnen in onze federatie hun stambomen aanvragen van katten die hun eigendom zijn en kittens die in hun cattery geboren zijn.

De kittens krijgen de naam van de eigenaar van de moederpoes. 

Fokkersleden zijn verplicht om per mail een aangifte te doen van ieder nest dat geboren wordt, en dit binnen de 10 dagen na de geboorte.

 

 

BFRV fokkersleden, in binnen-en buitenland mogen onder geen enkel voorwendsel nog gebruik maken van stamboeken van andere clubs.

 

Een volledige stamboom wordt gegeven aan katten waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd. Deze voorouders moeten tot hetzelfde ras behoren, en- of tot de B.F.R.V. erkende kruisingen en variëteit.

Een afstammingsbewijs wordt gegeven aan katten waarvan minder dan 3 generaties zijn geregistreerd. De voorouders dienen verder te voldoen aan de hierboven gegeven gegevens.

Registratiebewijs wordt gegeven aan katten waarvan één of beide ouders onbekend zijn.

Katten die aan de hierboven genoemde voorwaarden niet voldoen kunnen na overleg eveneens een registratiebewijs verkrijgen.

Op aanvraag kan een eigendomcertificaat worden verkregen. 

 

Een registratiebewijs van een kruising die niet is toegelaten door B.F.R.V.  wordt niet toegestaan.

Voor elke kat die bij B.F.R.V. een stamboom verkrijgt wordt, op vraag van de fokker een eigendomscertificaat gegeven.

Daar er in België geen erkende overkoepelende organisatie bestaat wordt er bij de Belgische Federatie Raskatten Vereniging vooral gekeken naar de erkenning van de rassen van GCCF standaarden en-of degene die de B.F.R.V. erkent. 

B.F.R.V. heeft het recht om in de nieuwe stambomen wijzigingen aan te brengen van de ouders van de nieuwe kittens, vermits deze duidelijk verkeerd zijn i.v.m. kleur en afstamming. Het is hun paspoort en dat MOET genetisch juist zijn.

 

Het stamboek omvat minstens 2 bestuursleden. De stambomen worden gemaakt door de voorzitter die de kennis heeft van de genetica. B.F.R.V. gebruikt geen EMS code

Alle katten worden ingeschreven onder de eigen nummering van BFRV.

Bv. BFRV-jaartal-Ped-volgnr.

Ped: Pedigree

Des: Afstammingsbewijs

Reg: Registratiebewijs

 

Bij verlies van de originele stamboom kunnen fokkersleden een kopie aanvragen. De kopie zal dan wel DUPLICAAT vermelden.

Bij de opmaak van een stamboom wordt niet afgeweken van de genetische wetten.

Daarop worden geen uitzonderingen gemaakt.

 

Enkel een fokkerslid kan bij B.F.R.V. zijn stambomen aanvragen.

Een nieuwe fokker moet een catterynaam aanvragen. Zie formulier catteryregistratie.

Een fokkerslid die aangesloten is bij een andere vereniging kan indien hij wil, bij de B.F.R.V een catteryoverdracht doen. Deze is gratis. (zie formulier).

De catterynaam blijft eigendom van de aanvrager en komt nooit te vervallen.

Uitzondering hierop kan de B.F.R.V. de naam blokkeren indien er misbruik van wordt gemaakt. Dit in het belang van de kat.

 

De aanvraag van een stamboom moet ten laatste gebeuren voordat de kittens 4 maanden oud zijn.

Tegelijkertijd zijn de fokkersleden bij de aanvraag verplicht het vastgestelde bedrag verschuldigd per stamboom. Enkel na betaling hiervan worden de stambomen opgemaakt. (Zie lijst tarieven.)

 

Fokkerleden houden zich eraan alle gegevens van de moederpoes en dekkater volledig en juist door te geven aan de B.F.R.V. 

 

B.F.R.V. wil benadrukken om bij buitendekkingen recente tests te vragen van zowel de kater als de poes. FIV-FELV.

Het eventuele chip nr. kan worden vermeld.

 

De BFRV is niet verantwoordelijk voor onjuist doorgegeven gegevens.

De moederpoes mag 1 nest krijgen per jaar. Het is gewenst de moederpoes niet te laten dekken voor de leeftijd van 1 jaar. Bij onregelmatigheden worden de stambomen geweigerd.

 

Fokkersleden worden aangeraden om bij een aankoop van een nieuwe kat de gegevens door te geven aan B.F.R.V. Dit is belangrijk voor de stamboek om nadien de stambomen stipt te verwerken.

 

De B.F.R.V. gaat uit van de eerlijkheid van zijn fokkersleden. Blijkt er bij nazicht dat er valsheid in geschrifte is gebeurt i.v.m. titelregistratie bij andere clubs of verenigingen is de B.F.R.V. hiervoor niet verantwoordelijk.

OPGELET: Bij een kampioenregistratie moeten de voor en achterkant van de keurrapporten worden opgezonden. Dit kan per e mail of per post. Deze is gratis.

 

Volgens de wet van 01.09.2014 moet in België ieder kitten dat niet is bestemd voor de fok worden gecastreerd of gesteriliseerd. Het is bij B.F.R.V. mogelijk om op de stamboom FOKVERBOD te laten vermelden. (DOOR DE ADVIESRAAD VAN DIERENWELZIJN IS EEN ANDER VOORSTEL GOEDGEKEURD) Zie brief op onze site onder dierenwelzijn.

 

Fokkersleden mogen enkel gezonde kittens verkopen en volledig in orde met de wettelijk verplichte inentingen. Fokkersleden die hierin in gebreke blijven kunnen door de B.F.R.V. worden geschorst.

Er is een spreekwoord : Wie niets doet, kan niets misdoen.

 

Dus indien de B.F.R.V. eventuele fouten maakt bij de opmaak van de stambomen, moeten deze binnen de 10 dagen worden gemeld, zodat de B.F.R.V. deze gratis kan aanpassen.

Afgaande dat de doorgegeven gegevens juist waren.

Behaalde titels van een kampioenschap worden aangepast zodra deze bij de B.F.R.V. zijn binnengegeven met de daartoe bestemde formulieren.

 

De B.F.R.V. is gemachtigd een onverwachte controle uit te voeren bij een fokkerslid waar klachten over zijn. Dit i.v.m. te weinig plaats, hygiëne, ziekte, onverantwoord fokken enz...

Indien de klacht is gewettigd, kan dit uitsluiting betekenen bij B.F.R.V. en worden andere verenigingen verwittigd.

 

Kruisingen WIT X WIT worden enkel toegestaan met een test op doofheid van de beide ouders. (BAER) test. Wanneer er zich in een bepaald nestje witte kittens bevinden, is het verplicht bij B.F.R.V. om bij de aanvraag een BEAR test te voegen. Deze zal bij het betreffende kitten ALTIJD op de stamboom worden vermeld. Dit om eventuele klachten van de nieuwe eigenaars te vermijden. Scottisch Fold-Highland fold worden enkel kruisingen toegestaan met een zuivere KH Brit en HLH Brit. 

Variant wordt op de stamboom bij KH katten  vermeld indien er toegestane kruisingen zijn gedaan met een LH kat.  Deze katten zijn in het bezit van het LH gen.

Bij Nebelung worden er enkel kruisingen toegestaan met een Blauwe Rus. Kortharige nakomelingen uit deze combinatie worden op de stamboom vermeld als variant Blauwe Rus. Deze dragen uiteraard ook het langhaar gen.

Kruisingen met een Bengaal en een Savanna worden NIET toegestaan.

Stambomen aan een Bengaal worden enkel afgegeven vanaf de F5 generatie.

 

In overleg met de B.F.R.V. kunnen er kruisingen worden toegestaan in bepaalde rassen bij gebrek aan nieuwe bloedlijnen. Dit alleen ten voordele van het ras.

 

 

 

Dit is een voorlopig reglement

Aangepast

18-09-2017