Kweken van gezelschapsdieren

Onder honden- of kattenkwekerij wordt verstaan 'elke inrichting waar teven of kattinnen voor de kweek worden gehouden en waar honden of katten afkomstig uit de eigen kwekerij of uit andere kwekerijen die voldoen aan de bepalingen van de wet worden verhandeld'.

 

Er worden verschillende categorieën van kwekers onderscheiden:

- De occasionele kwekers die op dit ogenblik niet erkend moeten zijn;

- De hobbykwekers, professionele kwekers en kwekers-handelaars die wel erkend moeten zijn.

 

1) Occasionele kweker

Een occasionele kweker is hij die niet meer dan twee nesten per jaar kweekt.

Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor dit type van kwekerijen. Sommige bepalingen aangaande de verhandeling van dieren zijn echter wel op hen van toepassing. Deze bepalingen zijn terug te vinden in het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (.PDF).

 

Occasionele kwekers kunnen enkel advertenties plaatsen in de gespecialiseerde pers, op een gespecialiseerde website of in een dierenhandelszaak die als tussenpersoon optreedt. De honden moeten vóórhun verhandeling worden geïdentificeerd en geregistreerd. Het identificatienummer van elke hond die wordt verhandeld, wordt in de advertentie vermeld.

 

Als een kat sterft door een van de ziekten waarop de wettelijke garantie van toepassing is, heeft de koper recht op de terugbetaling van de aankoopprijs van het dier op voorwaarde dat een erkende dierenarts de eerste ziektesymptomen heeft vastgesteld binnen de wettelijk vastgelegde termijn en de doodsoorzaak bevestigt. Voor meer informatie zie 'de gewaarborgde ziekten 

 

2) Hobbykweker

Een hobbykweker is hij die op hetzelfde postadres verschillende vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar tussen drie en tien nesten katten afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.

 

3) Professionele kweker

Een professionele kweker is hij die op hetzelfde postadres meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en per jaar meer dan tien nesten katten afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.

 

4) Kweker-handelaar

Een kweker-handelaar is hij die op hetzelfde postadres meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en nesten verhandelt afkomstig uit andere kwekerijen dan de zijne. Om deze activiteit uit te oefenen moet de kweker minstens 10 nesten uit zijn eigen kwekerij verhandelen.

Een kweker-handelaar kan ook honden of katten afkomstig uit het buitenland verhandelen. Deze dieren moeten dan wel afkomstig zijn :

ofwel uit een land dat een wetgeving heeft die gelijkwaardig is aan de Belgische;

ofwel uit een kwekerij die voldoet aan de Belgische dierenwelzijnsvoorschriften.

 

De lijst van landen en kwerkerijen die hieraan voldoen, kan u raadplegen alsook een model van attest voor de overheid van het land van oorsprong

Aandacht

Griekenland en Slovakije zullen van de lijst van de landen vrij van hondsdolheid geschrapt worden. De ministerieel besluit van 6/06/2013 treedt in werking 16/06/2013. 

 

Hobbykwekers, professionele kwekers en kweker-handelaars moeten erkend zijn overeenkomstig de voorschriften van koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (.PDF).

Voor meer informatie zie 'Omzendbrief aan de honden- en kattenkwekerijen'.

 

Andere huisdieren

Voor het kweken van andere huisdieren dan honden en katten bestaat op dit moment geen specifieke wetgeving. Het volgende mag echter niet uit het oog verloren worden : 

De “positieve lijst bepaalt welke dieren door privépersonen gehouden mogen worden.

Elke inrichting, met uitzondering van een landbouwbedrijf, waar dieren worden gehouden met het doel ze te verhandelen wordt als een handelszaak voor dieren beschouwd en moet dan ook erkend worden.

 

De erkenning

Hobbykwekers, professionele kwekers en kweker-handelaars moeten een erkenning hebben. Deze erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig dossier. Dit dossier wordt ingediend bij de Inspectiedienst van Gent (Vlaanderen en Brussel) of Bouge (Wallonië en Brussel), afhankelijk van de plaats waar de inrichting zich bevindt.

De aanvraag tot erkenning moet volgende gegevens bevatten :

- type en capaciteit van de inrichting;

- gehouden soorten;

- een schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen;

- een beschrijving van de installaties die bestemd zijn voor het huisvesten van dieren;

- eventueel de referenties van de milieuvergunning en van de Kruispuntbank van Ondernemingen;

- een kopie van het contract met een erkende dierenarts ;

- het bewijs van betaling van de kosten voor erkenning.

 

Wanneer het dossier volledig is en alles in orde lijkt te zijn, wordt een voorlopige erkenning afgeleverd zodat de kwekerij van start kan gaan. Zonder voorlopige erkenning kan de kwekerij niet van start gaan!

De Inspectiedienst van de FOD voert vervolgens een controlebezoek ter plaatse uit. De uiteindelijke beslissing over de aflevering of weigering van de erkenning wordt genomen binnen de 4 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden verbonden met betrekking tot de soorten, rassen en het aantal dieren. De erkenning is geldig voor een periode van maximaal tien jaar.

  

Verschillende inrichtingen op eenzelfde plaats

Verschillende inrichtingen kunnen op hetzelfde adres gevestigd zijn. Om impulsaankopen te vermijden, is het sinds 1 januari 2009 echter verboden om op hetzelfde postadres een handelszaak voor dieren (knaagdieren, vogels, reptielen, …) en een honden- of kattenkwekerij uit te baten. Een handelszaak en een kwekerij kunnen dan ook enkel samen uitgebaat worden als :

- beide inrichtingen afzonderlijke door het gemeentebestuur toegekende administratieve adressen hebben;

- rechtstreekse toegang van de kwekerij naar de handelszaak, en omgekeerd, onmogelijk is;

- de inrichtingen vanaf de openbare weg aparte ingangen hebben;

- de inrichtingen zelfstandig functioneren en afzonderlijke betaalplaatsen hebben.

 

 

Controles 

Kwekerijen worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Bij de controles worden zowel de administratieve als de praktische aspecten bekeken (voldoende en competent personeel, contract met een erkende dierenarts, bijhouden van registers, identificatie en registratie van honden, naleving van de voorwaarden van de wettelijke garantie, normen voor het houden van dieren, …).

 

Verplichtingen van de verantwoordelijke van de erkende kwekerij

De verantwoordelijke van de erkende kwekerij is verplicht om :

- de potentiële koper advies te geven en samen met hem de verplichte vragenlijst te overlopen;

- de koper de nodige richtlijnen te geven over de voeding, de huisvesting en de algemene verzorging van het dier; 

- op verzoek van de koper een gedateerd bewijs van eigendomsoverdracht te bezorgen met vermelding van de naam van de verkoper, de soort en het aantal verkochte dieren;

- de koper een garantie te geven tegen bepaalde besmettelijke ziekten die in de eerste dagen na verkoop zouden kunnen optreden en tegen enkele erfelijke aandoeningen; hiervoor geeft hij de koper een garantiecertificaat (.PDF) dat beantwoordt aan het wettelijk model; de garantie moet de koper de keuze laten tussen de vervanging van het overleden dier en de terugbetaling ervan; de besmettelijke ziekten waarop de wettelijke garantie van toepassing is, zijn bij katten :

   - panleukopenie;

   - infectieuze peritonitis;

   - feliene leukose 

- de voorwaarden van de “garantie tegen verborgen gebreken” zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek na te leven.

- bij katten een ISO-microchip te laten inplanten waarvan het nummer op het garantiecertificaat wordt vermeld;

- bij het plaatsen van een reclameadvertentie zijn erkenningsnummer te vermelden;

- zijn bewijs van erkenning duidelijk zichtbaar voor elke potentiële koper in zijn handelszaak op te hangen.

 

Verder is het de verantwoordelijke van een erkende kwekerij verboden om : 

- kattinnen meer dan twee keer per jaar te laten jongen;

- te kweken door kruising van verschillende rassen;

- bedrieglijke publiciteit te voeren of valse informatie te verstrekken over de leeftijd, de afkomst of de benaming van het dier

- katten te verhandelen die :

   - ziektesymptomen vertonen;

   - minder dan 7 weken oud zijn;

   - niet volgens de wettelijke voorschriften geïdentificeerd zijn;

   - niet vergezeld gaan van een correct identificatie- en registratiedocument ;

   - een niet toegelaten ingreep hebben ondergaan (zie pagina amputaties , tenzij de de ingreep plaatsvond voor het verbod van kracht was.

 

De verboden vermeld onder 3 en 4 gelden ook voor occasionele kwekers.