Commerciële in- en doorvoer van katten strenger

De Belgische dierenwelzijnsnormen gelden nu ook in het land van oorsprong.

Vanaf 1 februari 2011 gelden voor buitenlandse kattenkwekers die hun dieren in ons land willen importeren dezelfde dierenwelzijnsregels als in België. Deze maatregel geldt zowel voor de commerciële import als doorvoer. Het KB werd opgemaakt door de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid en is op 29 november 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Elk jaar worden in ons land om en bij de 160 000 dieren verhandeld. Ongeveer een zesde van deze dieren is geïmporteerd. Het grootste deel daarvan komt uit Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen. Om het welzijn en de gezondheid van de geïmporteerde katten te verzekeren, worden de in- en doorvoerregels voor België vanaf 1 februari 2011 verscherpt.

Concreet moeten alle katten die men in België wil invoeren afkomstig zijn uit een kwekerij die minimaal dezelfde dierenwelzijnsregels hanteert als diegene die aan Belgische kwekers worden opgelegd. Er zijn twee mogelijkheden om aan deze eis te voldoen. De Belgische staat kan enerzijds zelf vaststellen en erkennen dat een bepaald land minimaal dezelfde normen voor dierenwelzijn oplegt aan honden- en kattenfokkers. 

Anderzijds kan de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong met een verklaring bevestigen dat een kwekerij voldoet aan de normen die in de Belgische wetgeving zijn vastgelegd.

Elke kat die in België wordt ingevoerd, gaat verplicht in quarantaine tot de dierenarts van de invoerder garandeert dat de dieren geschikt zijn om te verhandelen. 

Nu de Europese ministerraad onder het Belgisch voorzitterschap unaniem een voorstel heeft goedgekeurd om het welzijn van katten op Europees niveau aan te pakken, is deze nieuwe wetgeving onmiskenbaar een eerste stap in de richting van Europese harmonisatie van dierenwelzijnsnormen.